Algemene voorwaarden ZazouTotaal

Voor een succesvolle samenwerking

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZAZOU TOTAAL WEBDESIGN
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 17095356

Artikel 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten door Zazou Totaal Webdesign verder te noemen Zazou. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.zazoutotaal.nl. De algemene voorwaarden worden bij iedere offerte meegezonden en worden op verzoek gratis toegezonden;

1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Zazou en de groothandel / leverancier / agentschappen / consumenten / winkels, enzovoort, verder te noemen wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Zazou;

1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Zazou niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Zazou is bevestigd;

1.5. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan de Zazou ter kennis heeft gebracht en Zazou alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard;

Artikel 2. OFFERTE

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Zazou de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. Wanneer de offerte niet is ondertekend gaat Zazou er vanuit dat de offerte verwoord hetgeen partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;

2.2. In prijskranten of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen, e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van zaken en diensten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Zazou niet. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen;

2.3. Zazou stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor

projectvoorbereiding (regiewerk), materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Zazou bepaalt deze

uren in alle redelijkheid echter zijn bij benadering, mits anders is overeengekomen (aangenomen werk).

2.4. De offerte dient door de wederpartij te worden ondertekend en te worden geretourneerd naar Zazou. Wanneer de offerte niet is ondertekend gaat Zazou er vanuit dat de offerte

verwoord hetgeen partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;

2.5. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:

Op basis van een vast bedrag: Het verrichten van een dienst tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, afhankelijk van de opdracht en het hieraan verbonden advies;
Op basis van een uurtarief: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het
totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing, kantoorkosten, afschrijvingen en overige kosten;

2.6. Wanneer op verzoek van de wederpartij voorafgaand aan de opdracht / overeenkomst een richtprijs is afgegeven, mag deze met niet meer dan vijftien procent worden overschreden;

2.7. Wijzigingen tijdens de uitvoering door Zazou in details en afmetingen van details mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische en/of esthetische aard zijn;

Artikel 3. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen doordat Zazou uitvoering geeft aan het mondelinge, schriftelijke en/of elektronisch gedaan verzoek tot het verrichten van een dienst dan wel de opdracht schriftelijk is bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen, waar onder andere is te verstaan inkoop materialen voor de betreffende order c.q. opstarten van de productie daarvoor. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.1 kunnen worden verricht. De inhoud van de overeenkomst wordt alsdan bepaald door de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden;

3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – een aanvullende opdracht wordt aangereikt, komt de oorspronkelijk overeengekomen levertijd te vervallen;

3.3. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden en materialen zullen door Zazou als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon en/of kosten materialen;

3.4. Indien de opdracht omvat het plaatsen of bevestigen van constructies, reclameborden, lichtbakken en dergelijke, dient de wederpartij er zorg voor te hebben gedragen dat eventueel benodigde vergunningen zijn verleend en dat ter zake aan alle overige wettelijke of andere vereisten is voldaan. De wederpartij vrijwaart de Zazou voor alle aansprakelijkheid die mocht ontstaan indien een dergelijke bevoegdheid ontbrak. Voorts kan uit deze omstandigheid niet worden afgeleid dat de Zazou aan enigerlei uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet zou hebben voldaan;
3.5. Zazou zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap en met inachtneming van de gedrag- en beroepsregels. Zazou verklaart tegenover de wederpartij de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht;

3.6. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Zazou verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn;

3.7. Indien wederpartij daarom verzoekt, worden de verstrekte bescheiden aan deze geretourneerd.

3.8. Voor zover noodzakelijk zal Zazou de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden;

3.9. De wederpartij dient alle door Zazou in concept aangeboden onderdelen van de opdracht zorgvuldig op fouten en/of gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd en/of goedgekeurd aan Zazou terug te zenden;

3.10. Goedkeuring van het concept door de wederpartij geldt als bevestiging dat Zazou de aan het concept voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd;

3.11. Zazou is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de wederpartij goedkeurde of gecorrigeerde concept. Werkzaamheden aan de website nadat deze actief is wordt als meerwerk aangemerkt;

Artikel 4. PRIJZEN

4.1. Zazou is gerechtigd het honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Zazou, dat in redelijkheid niet van Zazou mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Zazou zal de wederpartij in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen waarbij Zazou daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden;

4.2. Alle prijsopgaven en de prijzen die Zazou in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

4.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Zazou gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;
4.4. Indien de Zazou de uitvoering van de opdracht opschort of beëindigt, heeft de Zazou recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten;

Artikel 4a. ONDERHOUDCONTRACTEN en HOSTING

4a.1. Onderhoudscontract: de overeenkomst die Zazou verplicht tot het verrichten van preventief onderhoud tijdens de contractperiode;

4a.2. Preventief onderhoud: het verrichten van inspectie / controle in overeenstemming met de bestaande voorschriften, zoals het controleren van de installatie op goede werking. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder normale werktijd;

4a.3. Correctief onderhoud: het opheffen van storingen en het uitvoeren van reparaties. Deze werkzaamheden vallen buiten het onderhoudscontract;

4a.4. Een onderhoudscontract wordt afgesloten voor een periode van 12 maanden. De opzegging dient 3 maanden voor beëindiging van het contract schriftelijk te worden gedaan anders wordt het contract stilzwijgend voor 12 maanden verlengd;

4a.5. Onder het onderhoudscontract vallen in ieder geval niet het verrichten van werkzaamheden i.v.m.:

onjuist of onoordeelkundig gebruik of gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor bestemd;
een ongeval of andere oorzaken of invloeden van buitenaf;
invoering van nieuwe wettelijke maatregelen van overheidswege;
4a.6. Hosting wordt afgesloten voor een periode van 12 maanden. De opzegging dient 3 maanden voor beëindiging van het contract schriftelijk te worden gedaan anders wordt het contract stilzwijgend voor 12 maanden verlengd;

Artikel 4b CURSUS / WORKSHOP WEBSITE BOUWEN

4b.1. Afwezigheid van een kandidaat tijdens de workshop ontheft wederpartij niet van haar betalingsverplichting. Verzuim, ziekte of verhindering geeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van de gelden of ontbinding van de overeenkomst;

4b.2. Wanneer door Interim een workshop wordt verzorgd en een kandidaat verhinderd is om deel te nemen aan een workshop, is vervanging door een andere kandidaat mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een 1 week voor workshop wordt aangemeld bij Interim. Voor deze vervanging is de wederpartij geen extra kosten verschuldigd;

4b.3. Een verhinderde kandidaat kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde workshop op een andere datum. Bij overboeking worden administratiekosten in rekening gebracht;

4b.4. Mocht het minimaal aantal kandidaten niet worden gehaald, dan wordt de cursus verplaatst naar een andere datum;

Artikel 5. BETALING

5.1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur. Betaling van de kosten van een cursus dienen voor aanvang van de cursus te zijn voldaan;

5.2. Facturatie geschiedt op basis van een voorschotfactuur (50%) en een eindfactuur (50%) voor lancering;

5.3. Na overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij de aanmaningskosten verschuldigd van € 40,00 inclusief BTW;

5.4. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag;

5.5. Indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting, is Zazou met een beroep op de onzekerheidsexceptie gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.

Artikel 6. LEVERTIJD, LEVERING

6.1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen oplevering van de website, een dienst, advies of andersluidende opdracht zoals huisstijl, geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige levering is Zazou dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;

6.2. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de wederpartij niet wegens termijn-overschrijding worden ontbonden, tenzij Zazou de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar – na afloop van de genoemde termijn – schriftelijke aangezegde redelijke termijn;

6.3. De genoemde c.q. overeengekomen datum van oplevering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Zazou kan worden toegerekend;

– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Zazou tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

– wederpartij Zazou niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

6.4. De prestatie van de Zazou geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht, indien de wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen;
6.5. Afwijkingen van geringe betekenis – daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur of schermweergave brengen geen verandering in de op partijen rustende verplichtingen en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding;

Artikel 7. ANNULERING

7.1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de productie of een project, zijn alle door Zazou ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 50% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Zazou ten gevolge van de annulering geleden schade;

7.2. Annuleren van een speciale bestelling is niet mogelijk;

Artikel 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD / INTELECTUEEL EIGENDOM

8.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Zazou aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte (montage)werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten;

8.2. Zazou is bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Zazou voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden;

8.3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Zazou te leveren. Hij is eveneens verplicht Zazou op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Zazou om dit pandrecht tot stand te brengen;

8.4. Zazou behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Zazou ter zake rechthebbende is;

8.5. De wederpartij is zonder de schriftelijke toestemming van Zazou niet gerechtigd een logo of huisstijl ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de Zazou recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Zazou een vergoeding voor de daadwerkelijke schade te vergoeden;

Artikel 9. RECLAMES en GARANTIE

9.1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Zazou. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Zazou in staat is adequaat te reageren. Zazou zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;

9.2. Indien een klacht gegrond is, zal Zazou de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

9.3. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Zazou in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar uitgevoerde werkzaamheden gedurende een jaar na levering;

9.4. Reclame of garantie is niet mogelijk indien:

– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

– de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Zazou op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;

– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Zazou;

– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Zazou (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

– zonder schriftelijke toestemming van Zazou door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk of website zijn verricht;

9.5. De garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen. Indien herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd verwacht Zazou volledige medewerking van de wederpartij en mogelijkheid tot herstel, alvorens derden ingeschakeld worden;

Artikel 10. OPSCHORTING EN ONTBINDING

10.1. Zazou is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet of het faillissement is aangevraagd;

– het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;

10.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van

overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen 7 dagen naar het oordeel van Zazou passende zekerheid heeft gesteld;

10.3. Voorts is Zazou bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk – of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

10.4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Zazou op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Zazou de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

10.5. Zazou behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. COPYRIGHT

Al het door Zazou vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Zazou niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend;

GEBRUIK EN LICENTIE
12.1. Wanneer de wederpartij volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de Zazou, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van de website voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging in overeenstemming met de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van de website, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Zazou bekend te zijn gemaakt.

12.2. De wederpartij is zonder de schriftelijke toestemming van Zazou niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeen-gekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de Zazou recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Zazou een vergoeding voor de daadwerkelijke schade te vergoeden;

12.3. Het is de wederpartij niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de wederpartij verstrekte licentie komt te vervallen:

vanaf het moment dat de wederpartij zijn (betaling) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de wederpartij in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid;
12.4. Zazou heeft met inachtneming van de belangen van de wederpartij, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 13. BUITENGEBRUIKSTELLING

13.1. Zazou heeft het recht een door hem geproduceerde website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de wederpartij ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Zazou niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Zazou zal de wederpartij vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Zazou kan worden verlangd;

13.2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan;

13.3. Tot indienststelling wordt overgegaan indien de wederpartij binnen een door Zazou gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen;

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1. Zazou is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;

14.2. Zazou aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;

14.3. De aansprakelijkheid van Zazou voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro);

14.4. Wederpartij dient Zazou altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;

14.5. Indien wederpartij tijdig, correct en terecht klaagt over een gebrek, is de daaruit voor Zazou voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de verplichting het gebrek kosteloos te herstellen;

14.6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Zazou aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Zazou toegerekend kunnen worden;

– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

14.6. Zazou is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

14.7. De wederpartij vrijwaart Zazou tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen;

Artikel 15. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 16. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT,

BEVOEGDE RECHTER

16.1. De vestigingsplaats van Zazou is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Zazou moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;

16.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Zazou is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;

16.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Zazou gesloten overeenkomst danwel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;

Artikel 17. WIJZIGING, UITLEG en VINDPLAATS VAN DE

VOORWAARDEN

17.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Brabant;

17.2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

17.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.